Hellenic Electronic Center

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

George Horton >> The Loving Cup >> >>ΑΤΛΑΝΤΙΣ 16, Νοεμβρίου, 1907 - Δ. Δημητρακόπουλος

E-mail Print PDF


Εφημερίς «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»

16 Νοεμβρίου, 1907

Ενθουσιώδης υποδοχή εγένετο εις τόν μέγα φιλέλληνα κ. Γεώργιον Χόρτων, Γενικόν Πρόξενον τής Αμερικής εν Αθήναις υπό τών εν Κληβελάνδη φιλοπατρίδων Ελλήνων κατά τήν εν τή πόλει εκείνη διάλεξίν του. Ο λόγος τού κ. Χόρτων κατεχειροκροτήθη υπό τού εκλεκτού ακροατηρίου, όπερ κατέκλυζε τάς αιθούσας τού Πανεπιστημίου Abelbert, μεταξύ τού οποίου διεκρίνοντο καί πολλοί Έλληνες. Εκ τού λόγου τού κ. Χόρτων παραθέτομεν τήν ακόλουθον περικοπήν όπως ούτω κάλλιον εννοηθή τό μέγα έργον τού ευγενούς Αμερικανού :

«Κατά τά τελευταία έτη», είπε ο κ. Χόρτων, «κατέστη λίαν αξιοσημείωτος η μεγάλη ομοιότης τήν οποίαν φέρει ο Έλλην πρός τόν Αμερικανόν, ιδία καθ’ όσον αφορά τήν νεολαίαν τών δύο εθνών. Από τού 18921, ότε η Ελλάς έθραυσε τόν Τουρκικόν ζυγόν, η Κυβέρνησις ίδρυσεν απανταχού τού Κράτους σχολικόν σύστημα κατά τό υπόδειγμα τών εν Γερμανία διά τήν αναγκαστικήν εκπαίδευσιν τού λαού. Εν τοίς σχολείοις εισήχθη πρό καιρού τό εν Αμερική επικρατούν σύστημα τής σωματικής ασκήσεως. Οι μαθηταί έχουσι σήμερον προπονητάς τό ίδιον όπως εν τοίς Αμερικανικοίς σχολείοις, καί λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο αθλητισμός σήμερον κατέστη διεθνής, η Ελληνική νεολαία βαδίζει εν παραλλήλω πρός τήν Αμερικανικήν, καί αναπτύσσονται οι νέοι εν Ελλάδι επί τών αυτών γραμμών ως καί εν Αμερική. Ο Έλλην τής σήμερον είνε προοδευτικός. Ποθεί όπως έλθη πρώτος όχι μόνον εις τό εμπορικόν αυτού στάδιον αλλά καί εν τή δημοσία εκπαιδεύσει καί εν τώ αθλητισμώ. Έθιξε τήν εθνικήν τού Έλληνος φιλοτιμίαν ότε, κατά τούς τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνας, Καναδός εξ Ιρλανδών γονέων εκέρδισε τόν Μαραθώνιον δρόμον’ έκτοτε δέ εκατοντάδες Ελλήνων προπονούνται καί προπαρασκευάζονται όπως νικητής τού ιστορικού Μαραθωνίου δρόμου κατά τούς προσεχείς Ολυμπιακούς αγώνας είνε Έλλην».

«Ιδιαιτέρως επιθυμώ νά επαναλάβω εκείνο όπερ καθ’ όλας τάς ανά τάς Ηνωμένας Πολιτείας διαλέξεις μου είπον, είναι τό ότι η Ελληνική φυλή σήμερον είναι η αυτή ενδοξωτάτη εκείνη φυλή ήτις ήτο ηρωικη κατά τούς αρχαίους χρόνους. Ο Έλλην τού πάλαι τού οποίου οι χαρακτήρες απεδόθησαν διά τής γλυπτικής, είναι τό ιδεώδες τού ανθρωπίνου γένους, ο δέ Έλλην τής σήμερον είναι επίσης ωραίος ως ο Έλλην τών αρχαίων χρόνων. Η Ελλάς έχει πεποίθησιν εις τάς δυνάμεις της εμφορουμένη υπό ευγενών πόθων. Εν τή Μεσογείω σήμερον, η Ελλάς από εμπορικής απόψεως έρχεται κατόπιν τής Αγγλίας».

Ούτως ωμίλησεν ο Χόρτων, ούτως ομιλών ενώπιον ομηγύρεων Αμερικανών, ούτω καθιστά ημάς γνωστούς εις τούς Αμερικανούς εν τή χώρα τών οποίων ξενιζόμεθα, εργαζόμεθα καί ευδοκιμούμεν. Ουδόλως ως εκ τούτου εξεπλάγημεν αναγιγνώσκοντες τήν ακόλουθον ενθουσιώδη επιστολήν τού εν Κληβελάνδη κ. Δ. Δημητρακοπούλου, τήν οποίαν ασμένως δημοσιεύομεν:

Κληβελάνδη Ohio, 14 Νοεμβρίου 1907.

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά τής «Ατλαντίδος»,

Χθές αφίκετο εν τή πόλει μας ο ένθερμος φιλέλλην καί εθνικός ιεραπόστολος κύριος Horton, όστις ωμίλησε εις τό μετ’ αγωνίας αναμένον πολυπληθές ακροατήριον εν τή αιθούση τού Πανεπιστημίου Western Renerue University. Δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω τήν χαράν ήν ησθάνθημεν κατά τήν ώραν τής ομιλίας του. Εκάστη λέξις εξερχομένη εκ τού στόματός του ήτο λέξις μέλιτος. Δέν περιγράφεται η πρός τήν Ελλάδα αγάπη του καί θαυμασμός του, όχι μόνον εις τήν αίθουσαν τού Πανεπιστημίου όπου ωμίλησεν επί τρείς συνεχείς ώρας, παρά καί εις αυτό τό ξενοδοχείον όπου κατέλυσεν, ο κ. Χόρτων δέν έπαυσε τήν διδασκαλίαν συνηγορών υπέρ ημών καταρρίψας τήν κακήν ιδέαν ήν είχον οι κάτοικοι τού Cleveland εναντίον μας, καί θεωρώ τόν εαυτόν μου σήμερον ολίγον υπερήφανον, υποδεικνύων φύλλα τών σημερινών εφημερίδων εις Αμερικανούς πελάτας καί φίλους.

Κρίνω καλόν όπως υμείς λάβητε τήν πρωτοβουλίαν, εάν τό εγκρίνετε καλόν, όπως ανοίξητε κατάλογον εισφορών ίνα διά τού εισπραχθησομένου ποσού προσφέρωμεν εις τόν κ. Horton έν καλόν δώρον ως ενθύμιον τών εν Αμερική Ελλήνων, διά τούς μεγάλους του μόχθους όπως γνωσθή τό κινδυνεύον Ελληνικόν όνομα.

Διατελώ μεθ’ υπολήψεως

Δ. Δημητρακόπουλος

Τήν ιδέαν τού αξιοτίμου κ. Δημητρακοπούλου, όπως δοθή αναμνηστικόν τι αντικείμενον εις τόν κ. Χόρτων διά τάς υπέρ τής Ελλάδος καί τών εν Αμερική Ελλήνων πολυτίμους υπηρεσίας του, η διεύθυνσις τής «Ατλαντίδος» ασμένως ασπάζεται, προσφέρουσα ως απαρχήν είκοσι πέντε δολλάρια. Όσοι εκ τών ημετέρων αναγνωρίζουσιν ότι ο εν Αμερική Ελληνισμός οφείλει νά τιμήση τόν ευγενή Αμερικανόν, δι’ όσα υπέρ ημών έπραξε καί πράττει, παρακαλούνται όπως πέμψωσι πρός τήν διεύθυνσιν τής «Ατλαντίδος» οτιδήποτε ποσόν ευαρεστούνται. Μετά τού αναμνηστικού δώρου, δοθήσεται εις τόν εν Αθήναις αντιπρόσωπον τής Αμερικής καί λεύκωμα εν τώ οποίω θέλουσιν εγγραφή τά ονόματα τών συνεισφερόντων δημοσιευόμενα εν ταυτώ καί εν τή «Ατλαντίδι». Έχομεν ολίγους σήμερον, δυστυχώς, φίλους μεταξύ τών ξένων, πολλούς όμως μεταξύ τών Αμερικανών, οίτινες θέλουσιν εκτιμήση μίαν οιανδήποτε έκφρασιν τής ευγνωμοσύνης μας πρός τόν δημοφιλή τής Ελλάδος συνήγορον καί συγγραφέα τής «Ως άλλη Ελένη», «Εν Αργολίδι» κτλ., τόν ισχυρόν καί υπέρ τής Ελλάδος βροντοφωνούντα κ. Γεώργιον Χόρτων.

Newspaper “ ATLANTIS”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16th of November, 1907.

An enthusiastic welcome was bestowed upon the great philhellene Mr. George Horton, General Ambassador of America to Athens, by the patriotic Hellene friends of Cleveland during Horton’s lecture in this city. Mr. Horton’s speech was applauded by the eclectic audience, which flooded the rooms of Abelbert University, among which audience many Hellenes were visible. From Mr. Horton’s speech we quote the following passage, as it makes the great work of the gentle American be well understood:

“During the last years”, Mr. Horton said, “the great similarity which the Hellene bears towards the American became very noteworthy, certainly for what concerns the youth of both nations. From 1821, when Hellas shattered the Turkish yoke, the Government established in the Country everywhere an educational system according to the example of the obligatory education of the people of Germany. The system prevailing in America with respect to physical exercise has been introduced for a while now to the schools. The students have trainers the same as in American schools, and taking into consideration that athletics today has become international, the Hellenic youth proceeds in parallel to the American and the youth in Greece develop with the same guidelines as those in America. The Hellene of today is progressive. He desires to be first not only in his commercial activities but also in his public education and in athletics. The national honor of the Hellene was touched when during the last Olympic Games, a Canadian of Irish parents won the marathon route and since then hundreds of Hellene are being trained and prepared so that the winner for the historic route for the coming Olympic games be a Hellene”.

“In particular I desire to repeat that which I have said in all of my lectures in the United States, that the Hellenic race today is that very glorious race which was heroic during the ancient times. The Hellene of old whose characters were produced by means of the art of sculpture, is the ideal for the human race, and the Hellene of today is also beautiful as the Hellene of the ancient times. Hellas believes in her strength being carried by noble desires. Hellas is second to England from a commercial perspective, in the Mediterranean today”.

Horton spoke in this manner, speaking in this manner before a crowd of Americans, and thus making us known to the Americans in the land of whom we are foreign, we work, and we prosper. Not at all were we surprised reading the following enthusiastic letter of Mr. D. Demetrakopoulos in Cleveland, which we publish without propriety:

Cleveland Ohio, 14th of November 1907.

Honorable Mr. Director of “ Atlantis”.

Yesterday, Mr. Horton the warm philhellene and national missionary arrived in our city, who spoke to the anxiously awaiting crowded audience in a room at Western Renrue University. I can’t describe the joy I was feeling during his lecture. Every word coming from his mouth was sweet. His love and admiration for Hellas can’t be described, not only in the room at the University where he spoke for three continuous hours, but also at the hotel where he lodged, Mr. Horton did not cease teaching colleagues on our behalf, disproving the bad opinion the residents of Cleveland had against us, and I consider my self today slightly proud, while showing pages of today’s newspapers to American clients and friends.

I deem it good that you take the initiative, if you also deem it good, and begin a list of donations in order that with the amount collected, we offer to Mr. Horton a nice gift as a souvenir of the Hellenes in America, for his great toils in making the endangered Hellenic name known.

I remain with regards,

D. Demetrakopoulos

The “Atlantis” management cheerfully embraces the idea of honorable Mr. Demetrakopoulos, that is, that a souvenir, some object, be given to Mr. Horton for his services on behalf of Hellas and of the precious Hellenes in America, by offering from the beginning twenty-five dollars. All who are with us, who know that the Hellenic people of America are obliged to honor the gentle American, for all he has done on our behalf and continues to do, are asked to send to the “Atlantis” management whatever amount they so please. After the souvenir gift, an album will be given to the representative of America to Athens, in which the names of the ones having contributed will be published as they will also be published in “Atlantis”. Unfortunately, today, we have few friends among the foreigners, but many among the Americans, who will wish to appreciate any small expression of our gratitude to the popular advocate of Hellas and writer of “As another Eleni”, “In Argolis”, etc.; Mr. Horton, the mighty and thunder-voiced on behalf of Greece.


 
Copyright © 2023 Hellenic Electronic Center. All Rights Reserved.

MiniCalendar

«  March 2023  »
MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

HEC Sponsors

greece.org - US Website Sponsor
ehk.gr - GR Website Sponsor

facebook

Polls

Parthenon Marbles
 

Credit or PayPal

Enter Amount: